Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op deze MotorAcc site zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. De gegevens op deze internetsite, alsmede op andere sites van MotorAdventureShop zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. MotorAdventureShop heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden de MotorAcc site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. MotorAdventureShop staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. MotorAdventureShop aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. MotorAdeventureShop wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

MotorAdventureShop garandeert evenmin dat de MotorAcc site foutloos of ononderbroken functioneren. Op de MotorAcc site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door MotorAdeventureShop niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. MotorAdventureShop wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

MotorAdventureShop, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de MotorAcc Site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de MotorAcc site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MotorAdventureShop, de inhoud van de MotorAcc site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van MotorAdventureShop. Op de MotorAcc website en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Deelnemen aan georganiseerde activiteiten is geheel op eigen risico. Wordt er op de openbare weg gereden dient de motor minimaal WA verzekert te zijn en de bestuurder in het bezit van een geldig rijbewijs.

Schuiven naar boven